Friday, September 26, 2014

ശാസ്ത്രം എന്ന പുതിയ മതം

കിഴക്കിന്റെ ഈശ്വരസങ്കല്പത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മറക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സെമറ്റിക് മാതൃകവച്ചാണു അവർ അതു ചെയ്യുന്നതു. ആർക്കും അവരെ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല. അവർ അങ്ങനെ പഠിച്ചുപോയി. അവർക്ക് ശാസ്ത്രം ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണു. ശാസ്ത്രമാണു ഏറ്റവും പുതിയ സെമറ്റിക് മതം.
കണങ്ങളുടേയും തരംഗങ്ങളുടേയും സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി മാർക്സ് പ്ലാങ്ക് ഒരു പഠനം നടത്തി. ഉർജ്ജവും തരംഗദൈർഘ്യവും ആനുപാതികമായെടുത്താൽ അതിനെ ഒരു ഖരാംഗം കൊണ്ട് സമീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. അതു 6.626176 x 10-34 joule-seconds ആണെന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രലോകം അതു അംഗീകരിച്ചു. അതുവച്ച് കുറേ ഭൌതികശാസ്ത്ര സമസ്യകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തരംഗ ദൈർഘ്യമെന്തായാലും ഒരു തരംഗത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജം സ്ഥിരമായിരിക്കുമെന്ന സങ്കല്പത്തിലാണു പ്ലാങ്ക് ℏ നെ നിർവ്വചിച്ചതു. എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യവ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് ഊർജ്ജനിലകളും മാറുമെന്നു വ്യക്തമാണു. പക്ഷെ പ്ലാങ്ക് അതു പരിഗണിച്ചില്ല. ℏ ന്റെ അസ്ഥിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലെ ഊർജ്ജം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണെന്നു തിരുത്തി. പക്ഷെ ഭൌതികശാസ്ത്ര പഠനം പിന്നെയും വികസിച്ചപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സ് ഖരാംഗം ℏ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാകാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഉല്പത്തിയിലുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആപേക്ഷികതലത്തിൽ പ്ലാങ്ക്സ് സ്ഥിരാംഗത്തിനു ഒരു നിലനില്പുമില്ലെന്നു വന്നിട്ടും ഒരു മതോപാസനപോലെ ഇന്നുമതു നാം വിശ്വസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇനി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ കാൽക്കുലസിലേക്ക് ഒന്നു പോകാം. മഹാനായ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗണിതത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനയാണതു. ഒരു മൂന്നാം ഡിഗ്രി സമവാക്യത്തെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കു. ഇപ്പോൾ അതിലെ സ്ഥിരസംഖ്യകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതു അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഇനി വീണ്ടും (തിരിച്ച്)അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സമവാക്യം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല. കാൽക്കുലസിലെ ഒരു സമസ്യയാണു പോയവഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നാലും ആദ്യത്തെ ഇടത്തിൽ എത്തില്ല എന്നുള്ളതു. ക്രിയ കഴിയുമ്പോൾ സമവാക്യം വേരൊന്നായിപ്പോകുന്നു. അവിടെ നിങ്ങളുടെ അജ്ഞത സൂചിപ്പിക്കാൻ C എന്നൊരു അവ്യക്തത ചേർക്കേണ്ട ഗതികേടു വരുന്നു. C എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ അതെന്തായിരുന്നു എന്നറിയാവുന്നവനു പോലും അതെന്തുമാകാമെന്നു പറയേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി. C is an arbitrary constant known as the constant of integration. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? C യ്ക്ക് ഏതു മൂല്യവുമാകാം. ആദ്യം മുതൽ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തുവന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോദ്ധ്യമുള്ളമൂല്യം പറഞ്ഞാലും ശാസ്ത്രലോകം അതു അംഗീകരിക്കില്ല. മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രത്തിനു നിങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസം?
സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ/ഫിസിക്സിൽ, ഖഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഭൌതികതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതുപോലെ അനേകം അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ട്. ഇത്രയും അവ്യക്തതകൾ നിറഞ്ഞ ശാസ്ത്രയുക്തികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിച്ചതാണു ഇന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യ. അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വഴുതിപ്പോകാവുന്നതേയുള്ളു. ശാസ്ത്രം സത്യമായിരിക്കാമെന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിലാണു നാമതു ഉപയോഗിക്കുന്നതു. എന്നിട്ടു ചുമ്മാതങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നതു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിക്കും. ഒരു സ്കാനിൽ ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ അവ്യക്തത എത്രമാത്രം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നു ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൽ? നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ. ഇല്ല. ആരും അതൊന്നും ആലോചിക്കുകയില്ല. കാരണം നാം ശാസ്ത്രമെന്ന മതത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസികളാണു. ശാസ്ത്രം സത്യമാണെന്നു വിചാരിച്ച് വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങ് പോവുകയാണു.
ഈ ശാസ്ത്രസമസ്യയകൾക്കുമപ്പുറം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും, ഗോത്രങ്ങളും വരെ ശാസ്ത്രമെന്ന മതത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നു എത്രപേർക്കറിയാം? ഒരു ജെ.സി.ബോസോ, രാമാനുജമോ, ജോർജ്ജുസുദർശനനോ ഒരു തിയറി അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനെയൊക്കെ ദേശീയമായും, വംശീയമായും കണ്ട് തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണു ശാസ്ത്രത്തിലെ തമ്പുരാക്കന്മാർ എന്നു എത്രപേർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരുമില്ല! ഇതാണു ലോകത്തിന്റെ പോക്ക്!!
ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസത്തേക്കാളും അവ്യക്തതയേക്കാളും ലളിതമാണു ഈശ്വരനും വിശ്വാസങ്ങളും. അതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പഠനവും ടൂളും കിഴക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതു പഠിച്ചുനോക്കാതെ വിമർശിക്കുന്നതിലാണു എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. കാരണം ശാസ്ത്രം മറ്റൊരു മതമാണു. ഒരു മതത്തിനു മറ്റൊരു മതത്തെ കണ്ടുകൂടാ.
ശാസ്ത്രലോകത്തെ അനവധി അവ്യക്തതകൾ കണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവ്യക്തതയെന്തായിരിക്കുമെന്നു ആലോചിച്ച് സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിലൂടെപ്പോയി ഒന്നു വിനയാന്വിതനായിപ്പോയതാണോ ഡോ.രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയ്ത തെറ്റ്?

No comments: