Friday, August 29, 2014

ആരാണു ബ്രാഹ്മണൻ?

“തറവാട്ടിലേക്ക് മടക്കം (ഘര്‍ വാപസി). പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോയവരെ തിരികെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംഘപരിവാര്‍ പദ്ധതി. നല്ല കാര്യം തന്നെ, പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ ബ്രാഹ്മണനായി കൊണ്ടുവന്നു കൂടെ?”

നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ Anish KS ന്റെയാണു ചോദ്യം.

അതു തന്നെയാണു വേണ്ടതു. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കുണ്ടോ എന്നേ സംശയമുള്ളു.

ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപനിഷത് നമുക്കുണ്ട്. ‘വജ്രസൂചികോപനിഷദ്’. അതിൽ ബ്രാഹ്മണനെ നിർവ്വചിക്കുന്നതു കാണാം.

വേദങ്ങളും സ്മൃതികളും ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതിൽ ബ്രാഹ്മണ്യമാണു പരമോന്നതം. എങ്കിൽ ആരാണു ഈ ബ്രാഹ്മണൻ? വജ്രസൂചികോപനിഷത്തിൽ അതിന്റെ ചർച്ചയുണ്ട്.

ജീവനാണോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണു അതാരംഭിക്കുന്നതു. ‘അല്ല’ എന്നു ഉടൻ നിഷേധവും വരുന്നു. എന്താ കാരണം? പുൽനാമ്പ് തൊട്ട് നാനാജാതി മനുഷ്യർ വരെ എല്ലാറ്റിലും ഒരേ ജീവനാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു. പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമാകും?

എങ്കിൽ ശരീരമായിരിക്കും? ലോകത്തു അനേകം ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു പറയാമോ? അതും പറ്റില്ല. ഏതു ശരീരം പരിശോധിച്ചാലും അതെല്ലാം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണെന്നു കാണാം. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഈ 5 മുലകങ്ങളാണു. നായർക്കായാലും, നമ്പൂരിക്കായാലും, നസ്രാണിക്കായാലും, പട്ടികജാതിക്കാരനായാലും ചോറുചെന്നാലെ വിശപ്പടങ്ങു. എല്ലാവർക്കും രോഗം വരികയും ചെയ്യും. രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്പൂരിക്കും, പട്ടികജാതിക്കാരനും വെവ്വേറെ രോഗങ്ങളല്ല വരുന്നതു. വിശപ്പും രോഗവും ജാതിമത ഭേദമെന്യേ വരുമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ശരിരത്തിലാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

ഓ, അപ്പോൾ ജന്മം കൊണ്ടായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതു. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഋശ്യശൃംഗനെ എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു വിളിക്കും? മനുഷ്യനിൽ നിന്നുപോലുമല്ല ആ മുനി ഉണ്ടായതു. എന്നിട്ടും ബ്രാഹ്മണനാണെന്നു പറയുന്നു. ദർഭയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടും കൌശികൻ ബ്രാഹ്മണനാണു. ആട്ടക്കാരിയായ ഉർവ്വശിയിൽ പിറന്നയാളാണു വസിഷ്ഠൻ. അഗസ്ത്യൻ കുംഭസംഭവൻ. അതിലെന്തെങ്കിലും കുഭാരകസൂചനയുണ്ടോ? ഇനി കേരളപ്പഴമ എടുത്തുനോക്കിയാൽ കാണാം പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലം. അഗ്നിഹോത്രി മുതൽ പാക്കനാർ വരെ 12 പേർ. എല്ലാവരുടേയും അമ്മ ഒരാൾ. പട്ടികജാതിക്കാരി. ആ അമ്മ പെറ്റതിൽ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനും. അഗ്നിഹോത്രി! അപ്പോൾ ഉല്പത്തിയുമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനു അടിസ്ഥാനം.

പിന്നെ? ബ്രഹ്മജ്ഞാനമായിരിക്കുമോ? അതിനും സാദ്ധ്യതയില്ല. എല്ലാ ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്കും അതു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനകൻ ക്ഷത്രിയനാണു, സത്യകാമൻ ചണ്ഡാളനാണു, വാൽമീകി, വ്യാസൻ, നാരായണഗുരു. ഇവരൊക്കെ ദളിതുകൾ. അപ്പോൾ ജാതിമതങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതെന്നു ഉറപ്പായി. മറ്റെന്തോവാണു അതിന്റെ അളവുകോൽ.

കർമ്മമാണു അതിനു അടിസ്ഥാനമെന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ? ശാസ്ത്രീയമായി അതും ശരിയല്ല. കർമ്മകുശലത വ്യക്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണു. ജാതികൾക്കനുസരിച്ചല്ല. ചെമ്പൈ ബ്രാഹ്മണനാണു. നെയ്യാറ്റിങ്കര ജാതിശ്രേണിയിൽ പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടയാളാണു. യേശുദാസ് കൃസ്ത്യാനിയാണു. ഇവരിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളതു സംഗീതത്തിലുള്ള വ്യുൽ‌പ്പത്തിയാണു. കർമ്മകുശലത കൊണ്ടാണു ബ്രാഹ്മണ്യമുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പൂരാരും കൂടി ഈ കേരളത്തെ പടി പാട്ടിന്റെ പാലാഴി ആക്കുമായിരുന്നില്ലെ?

ഇതൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? വജ്രസൂചികോപനിഷത് നിങ്ങൾക്കതു പറഞ്ഞു തരട്ടെ. സംഘികൾക്കും.

അധിക വായനയ്ക്ക് : ബ്രഹ്മാനന്ദ തീർത്ഥപാദരുടെ ‘ചാതുർവർണ്ണ്യപ്രകാശികാ വ്യാഖ്യാനം’

2 comments:

P.C.MADHURAJ said...

If you donot know the Sangh view of caste you may learn it from their activities in SHakha. They dont preach.
Once when annual training camp was going on, near Vardha, Sri Guruji the then Sangh chalak (chief) invited Gandhiji to the camp; Gandhiji refused on several earlier ocasions blaming that it is an upper caste organisation. This time he somehow came and on request he decided to address the froup of trainees. He first asked how many bhangis are here? No one raised their hand. He then asked how many chamars? No response. Haow many Harijans? Then also there was no response. He called some more caste names but there wanst any response. He turned to Guruji saying that I now stand by my conviction that RSS is an uppercaste organisation. And he was about to get up and go. Then Guruji requested him to use all caste names that he knew of to know which caste they belonged to. Gandhiji did that and found out that there were none from the so called upper caste too. Then he asked which caste one of them belonged to. He said, he is a Hindu. He would not know or donot want to know whether anyone belonged to any caste. I belonged to Hindustan, was his reply. Gandhi changed his opinion about Sangh but it was too late to have any impact on his policies.

P.C.MADHURAJ said...

Caste were a result of Indias theocratisation by Budhism